วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810500013 นายเตชินทร์    รุ่งวิทยาธิวัฒน์
2 5810500153 นายฟุรกอน    อุเซ่ง
3 5810502652 นายคณิต    คำงาม
4 5810502661 นายโชติการ    อัศวศิริศิลป์
5 5810502679 นางสาวณัชนิภา    เซ่งยิ้ม
6 5810502687 นายธงชัย    พุ่มพวง
7 5810502695 นายธนชิต    สุวรรณวัฒนะ
8 5810502709 นางสาวนฏกร    เอี้ยวซิโป
9 5810502717 นางสาวปทิตตา    เศรษฐกิจ
10 5810502725 นายวรินทร    สาโดด
11 5810504868 นายจิณณภัทร    บุญมาก
12 5810504876 นางสาวจิรภัทร    สุวรรณเกศา
13 5810504892 นายฐิติศักดิ์    อัศวรางกูร
14 5810504914 นายธนกฤต    แสงสุวรรณ์
15 5810504922 นายธนภัทร    หวันกาศ
16 5810504949 นายเปศล    ปฏิมินทร์
17 5810504957 นางสาวพัทธ์ธีรา    ลีลาบูรณพงศ์
18 5810504965 นายวีระชาติ    เต็มเจริญ
19 5810504973 นายศรสกล    สินกิจประเสริฐ
20 5810504981 นายศักดิเมธ    รัตตัญญู
21 5810504990 นางสาวแสงเทียน    เพชรทอง
22 5810505830 นายเจนกิจ    ตู้จินดา
23 5810505911 นายชัชวาลย์    ปลูกงาม
24 5810506283 นายภคนันท์    วัฒนสินบำรุง
25 5810506402 นายวิทวัส    ศักดิ์สันเทียะ
26 5810506551 นางสาวอัญชนา    จิตรเดชขจร
27 5810545343 นายจิรกิตติ์    เครือษา
28 5810545351 นายวิชญ์    เงินนากสุนทร
29 5810545360 นายศุภกฤต    เอี่ยมทวี
30 5810545726 นายชานนท์    ร้อยอำแพง
31 5810545734 นายณัฐพงษ์    ประวัง
32 5810545742 นายทินภัทร    สุวรรณฑล
33 5810545751 นายทิวัตถ์    เขาวงค์
34 5810545777 นางสาวปิยภัสสน์    สุริยคำ
35 5810545785 นางสาวแพรวทิพย์    โชควัฒนาวงศ์
36 5810545793 นางสาวมนัญชยา    วีระพงษ์
37 5810545807 นายวัฒนสิน    จูฑาวัฒนานนท์
38 5810545815 นายศุภกร    คูศิริวัฒนกุล
39 5810545823 นายอิทธิกร    อนันทวณิชชยา
40 5810546439 นายกุลเดช    หาระบุตร
41 5810546447 นางสาวณัฎฐ์ณัชชา    อนันต์เตชภณ
42 5810546463 นายนครินทร์    ฉุยแช่มชื่น
43 5810546471 นางสาวนิศารัตน์    วุฒิณรงค์ตระกูล
44 5810546480 นางสาวปัณชญาพิชญ์    ชัญญพิสิษฐ์
45 5810546498 นางสาวพรพนิต    ทะนุธรรมกุล
46 5810546501 นายพร้อมสิน    สุวิมลเสถียร
47 5810546510 นายภาทิศ    เลิศตรงจิตร
48 5810546536 นายวริศ    โพธิ์อบ
49 5810552251 นายกุลภัทร    ชัชวาลวุฒิกุล
50 5810552269 นายณัฐพงศ์    มณีอินทร์
51 5810552277 นางสาวธราธิป    ชื่นพระแสง
52 5810552285 นายนัฐพล    ศรีสมาน
53 5810552293 นายวัชรพงษ์    พึ่งพา
54 5810552617 นายธนัตถ์ชัย    ขุนชนะ
55 5810552625 นายนวัชกร    อภิคัมภีร์
56 5810552633 นายพัชระ    เดชสง
57 5810553583 นายกษีติ    นำประดิษฐทรัพย์
58 5810553621 นายธนพงษ์    สุขมี
59 5810553630 นายธนพล    ผู้มีโชคชัย
60 5810553648 นายปฏิภาณ    ชายเกตุ
61 5810553664 นายภาณุพงษ์    ครุฑใจกล้า
62 5810553672 นายเมษ    บัณฑิตย์ชาติ
63 5810553681 นายสรภพ    จิรวัชรา
64 5810553699 นายเสฎฐวุฒิ    เรืองแสง