วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810500102 นายคฑาวุฒิ    ชัยประพันธ์
2 5810500111 นายจิตภัทร    นวรัตนาพงษ์
3 5810500129 นายนิติ    สันติกุล
4 5810500137 นางสาวภิญญพร    เอี่ยมมงคล
5 5810500145 นายศุภกฤษฏิ์    เกรียงขจร
6 5810500196 นายกฤษณะ    ฉายแก้ว
7 5810500293 นายภวิศณัฏฐ์    เลิศพงศ์รุจิกร
8 5810500307 นายแววปราชญ์    สุธิราวุธ
9 5810500412 นายคมคณิต    สัจจอุตตรา
10 5810500421 นางสาวชญานิน    ทองผาสุข
11 5810500439 นายแดนไท    ลิ้มลาวัลย์
12 5810500447 นายหฤษฎ์    มูลพันธ์
13 5810500471 นางสาวอสมาภรณ์    จันทรสกุล
14 5810502237 นายคณาธิป    ตั้งหลักชัย
15 5810502245 นายจักรพงษ์    คล้ายหนองสรวง
16 5810502253 นายจิรฑีปต์    ตันติสุวรรณกุล
17 5810502261 นายฉันทพัฒน์    กิตติรุจิรัตน์
18 5810502270 นายชานนท์    อึ้งปัญสัตวงศ์
19 5810502288 นายณฐฐ์ภพ    ภัทรธนาธร
20 5810502296 นายณัฐชนันท์    ทองเต็ม
21 5810502300 นางสาวณัฐนรี    อัศวเสรี
22 5810502326 นายณัฐพล    จีรเธียรนาถ
23 5810502334 นายธนกานต์    ปราโมทย์
24 5810502342 นายธนวัต    ชนิกาภรณ์
25 5810502351 นางสาวธัญจิรา    สุกกรี
26 5810502369 นายนิธิศ    เพชรมนมะดัน
27 5810502393 นายพูนศักดิ์    นุชศิริ
28 5810502407 นายมณฑล    จรัสตระกูล
29 5810502415 นางสาวมนัสนันท์    วัฒนสกลพันธุ์
30 5810502423 นายรัฐศาสตร์    เหลาแตว
31 5810502431 นายวัชรฉัตร    แปลงศรี
32 5810502440 นางสาววิลาวัลย์    ลีลาประทักษ์
33 5810502458 นายศุภกร    รังษีไสวแสง
34 5810502466 นายศุภณัฐ    แก้วบุญเรือง
35 5810502474 นายสารัช    รุจิรานุรักษ์
36 5810502482 นายสุทธิธรรม    เกิดจนา
37 5810502504 นายเอกรัตน์    สถิตย์วัฒนาสันติ์
38 5810503411 นายนล    ณ สงขลา
39 5810504353 นายกนกทัช    นิลคล้ำ
40 5810504361 นายกนกพล    กุลศรี
41 5810504370 นายคณุตม์    อินทร์ใจเอื้อ
42 5810504388 นายจิรพนธ์    สอิ้งทอง
43 5810504396 นางสาวฉัตรทิวา    คณะรัฐ
44 5810504418 นายชวิศ    สุขพูล
45 5810504434 นางสาวณัฐจิต    ศรีขจรลาภ
46 5810504442 นายณัฐพล    ฉันทสิริวรวัฒน์
47 5810504451 นายเทพสุนันท์    ลิมปพยอม
48 5810504469 นายธัชนนท์    น่าบัณฑิต
49 5810504477 นายนิติธร    เสงี่ยมพงศ์
50 5810504485 นางสาวปณิดา    คุปต์หิรัณย์
51 5810504493 นายพิสิษฐ์    ศรีจันทร์
52 5810504507 นายพีรพงศ์    ตะวันทวีกิจ
53 5810504515 นายพุทธินัย    เข็มจินดา
54 5810504523 นายภากร    ชุตินิมิตกุล
55 5810504531 นางสาวมนปริยา    ธรรมวงศ์
56 5810504540 นายวชร    เล็กมณี
57 5810504558 นายวสุธร    ศิริยากร
58 5810504574 นายสิวะนนท์    สิทธินาม
59 5810504582 นายสุทธิภัทร    สุขวัฒนากรณ์
60 5810504591 นายสุพัฒ    หวังสู่วัฒนา
61 5810504612 นางสาวอภิชญา    เด่นถาวร
62 5810504621 นายอภิสิทธิ์    เล็กสมบูรณ์
63 5810504639 นายโอฬาร    สงวนประสิทธิ์
64 5810505937 นายโชควพัฒน์    ศิลป์มานะกิจ
65 5810506046 นางสาวธนพร    ไทยตระกูลพาณิช
66 5810506208 นางสาวปารีณา    จิรพงศธร
67 5810506429 นางสาวศศินา    อาสิงสมานันท์
68 5810506518 นางสาวอรกัญญา    อมรถกลสุเวช