วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810500226 นายศุภกร    จันทศร
2 5810500285 นางสาวธนัชชา    บำรุงทรัพย์
3 5810501915 นางสาวกฤษฎี    แดงเกื้อสกุล
4 5810501923 นายกวิน    อุทยานะกะ
5 5810501931 นางสาวกุลธิดา    เมืองสุวรรณ
6 5810501940 นางสาวขวัญมนัส    มนัสกิตติกุล
7 5810501958 นายคณิน    วงศ์เปี้ย
8 5810501966 นายจิรภัทร    เนตรพิทูร
9 5810501974 นายจิรภาส    มีศรี
10 5810501982 นายจิรัฏฐ์    บุญพันธ์
11 5810501991 นายชลัท    ไกรสรสวัสดิ์
12 5810502008 นายชัยวัฒน์    เอกธรรมสุทธิ์
13 5810502016 นายณภัทร    ปุณณะตระกูล
14 5810502024 นางสาวณัฐณิชา    ลาภจตุพร
15 5810502032 นายณัฐวัฒน์    กรรเชียง
16 5810502041 นายธนโชค    กุศลวิศิษฎ์กุล
17 5810502059 นายธนรัตน์    ลัภยพร
18 5810502067 นางสาวธนัญญา    กิรวิทย์
19 5810502075 นางสาวธันย์ชนก    ชอบชื่นสุข
20 5810502083 นายปวิธ    ไกรสรนุเคราะห์
21 5810502091 นายพงศกร    ชลวิสัยขจร
22 5810502105 นายพชธกร    โชคคณาพิทักษ์
23 5810502113 นางสาวพรรษสิริ    ลิมปะพันธุ์
24 5810502121 นางสาวพศมน    หิรัญศรี
25 5810502130 นางสาวพิชชา    บังเกิดลาภ
26 5810502148 นายภัทรกร    วชิรชัยการ
27 5810502156 นางสาววศินี    อุ่นจิตต์
28 5810502172 นายศุภณัฐ    ชินฉลองพร
29 5810502181 นายสดุดี    เปาลิวัฒน์
30 5810502199 นายสรกฤษณ์    จิวริยเวชช์
31 5810502202 นายสิรวิชญ์    ตรงตรานนท์
32 5810502211 นางสาวอชิรญา    มหัทธนาภิวัฒน์
33 5810502229 นายอำพล    เมฆอัคฆกรณ์
34 5810504132 นางสาวกนธิชา    กลิ่นศรีสุข
35 5810504141 นางสาวกาญจนา    ดอนเจดีย์
36 5810504159 นายจักรภัทร    กาลเขว้า
37 5810504167 นายจักรภัทร    เอี่ยมทอง
38 5810504175 นางสาวจิราวรรณ    สายพัฒนะ
39 5810504183 นางสาวชนาพร    ตันศิรประภา
40 5810504191 นายชยานันท์    จันทร์สืบสาย
41 5810504205 นางสาวทองธิดา    วิทูวิทยา
42 5810504221 นายธรรศกรณ์    เศวตสุทธิพันธ์
43 5810504230 นางสาวธัญญาภรณ์    คณาเสน
44 5810504248 นางสาวธัมรินทร์    พิชญเวคิน
45 5810504264 นายธีรา    ธารีสุชีวกุล
46 5810504272 นางสาวภาวินี    เลาหะสวัสดิ์ชัย
47 5810504281 นางสาววรินธิดา    เรืองวรเวทย์
48 5810504302 นายเสฏฐวุฒิ    โชติชัยชรินทร์
49 5810504311 นายหัสสนัย    ศรีสวัสดิ์
50 5810504329 นายอธิพัฒน์    สุมิตไพบูลย์
51 5810504337 นางสาวอารียา    กนกเพชร
52 5810504345 นายเอกสิทธิ์    ประภายนต์
53 5810505783 นายกีรติ    โทตรี
54 5810505872 นายชนาวีร์    ชีวะเจริญ
55 5810506305 นางสาวมัลลิกา    วงศ์สวาสดิ์
56 5810506321 นายเมธัส    อุดมสัจจพันธุ์
57 5810506526 นางสาวอริสรา    อังกูรโชติบุตร
58 5810551394 นายกษิดิ์เดช    แย้มบาล
59 5810551408 นายกิตติทัต    ตันติศิริโรจน์
60 5810551416 นายกีรติ    สีสิงห์
61 5810551424 นายชนนท์    ปิติปิยะสาร
62 5810551441 นายณฐรัฐ    ปัญญาพร
63 5810551459 นายณัฐกิตติ์    เกิดทะเล
64 5810551475 นางสาวธนัชญา    หงส์สง่ากุล
65 5810551483 นายธัชนนท์    บุญยงสรรค์ชัย
66 5810551491 นายธัชนนท์    รัทยานนท์
67 5810551505 นางสาวบุศรินทร์    ปรางค์ทอง
68 5810551513 นายปิยวัฒน์    กนกนภากุล
69 5810551521 นายภคิน    เที้ยธิทรัพย์
70 5810551530 นายภานุพงษ์    ชินประพินพร
71 5810551548 นายวราเทพ    ศรีบัวลา
72 5810551556 นายศุภวิชญ์    สันติวัฒนา
73 5810551564 นายเสฏฐวุฒิ    นันโท
74 5810551572 นายอัครินทร์    ชาติวาณิช
75 5810552552 นางสาวชัชชลัยย์    มุมทอง
76 5810552561 นางสาวเบญญาภา    พรหมสาลี
77 5810552579 นางสาวรัชลักษณ์    หลายสุทธิสาร
78 5810553192 นายกวิน    ภู่มงกุฎชัย
79 5810553206 นายกษิดิศ    สุภานันท์
80 5810553222 นายกิตติธัช    เรือนทอง
81 5810553249 นายกีรติ    โคตรดำรงค์
82 5810553257 นายกีรติ์พล    สมใจเพ็ง
83 5810553273 นางสาวโชติกา    นาคบุตร
84 5810553290 นายณัฐชัย    จีบโจง
85 5810553303 นางสาวณัฐชา    อินทรเลิศ
86 5810553311 นายณัฐนนท์    ชวะนา
87 5810553320 นายทวิมัธฐ์    พิเดช
88 5810553338 นายธนกฤต    ภู่งาม
89 5810553354 นายธนาธร    ถาพินนา
90 5810553362 นางสาวนริศรา    มารุอิ
91 5810553371 นายปฏิภาณ    ชิตวิเศษ
92 5810553397 นายปิยทัศน์    ณ อุบล
93 5810553401 นายพงศ์ญาณัช    อินทรศิลป์
94 5810553419 นายพลช    หวันดะหวา
95 5810553427 นายพีรพัฒน์    เรืองแสงตอ
96 5810553435 นางสาวภัคจิรา    กิจการเจริญสิน
97 5810553451 นายรัฐภูมิ    กาญจนภูมิ
98 5810553460 นางสาววรางคณา    ภุมรินทร์
99 5810553478 นายวัชรากร    สะโรจน์
100 5810553494 นายศรัณย์    ทวิภมรกุลวงศ์
101 5810553508 นายศรายุธ    นันทิยกุล
102 5810553516 นายศิรพัชร์    กุลเจริญ
103 5810553524 นายศุภกร    จิระนคร
104 5810553532 นางสาวเขมณิภัสสรณ์    รัชเศรษฐากุล
105 5810553541 นายศุภสิทธิ์    ทนุผล
106 5810553567 นางสาวสุดารัตน์    บำรุงสุข
107 5810553575 นางสาวอาริยา    วัลลีนุวัฒน์