วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810500277 นายเศรษฐา    ช่างทุ่งใหญ่
2 5810501346 นายกณิกนันต์    ศรีจิรานนท์
3 5810501354 นายกรชรัส    กล่อมจิตเจริญ
4 5810501362 นายกฤชเมธ    รพีพัฒน์ขจร
5 5810501371 นายกฤตยชญ์    จรุงศิรวัฒน์
6 5810501397 นายกษิดิ์เดช    อุยสุย
7 5810501401 นายกิตติธัช    อรุณโชติวงศ์
8 5810501419 นางสาวกุลนิฐา    คณานุรักษ์
9 5810501427 นายกิตติ    นันทศุภพร
10 5810501435 นายคเชนทร์    ตั้งคุ้มวงศ์
11 5810501443 นายจิรวัฒน์    ดาราศรีศักดิ์
12 5810501451 นายจิรายุ    ไมตรีสิทธิกร
13 5810501460 นายเจตนิน    จันทร์ฉายทอง
14 5810501478 นายเจษฎา    จำปาแดง
15 5810501486 นายชนวีร์    ทองนาค
16 5810501494 นางสาวชลธิดา    ศรีสงคราม
17 5810501508 นายชิษณุพงศ์    โยกาศ
18 5810501516 นายฐิตวันต์    โคพิชัย
19 5810501524 นายณัฐปคัลภ์    บุญยิ่งสถิตย์
20 5810501532 นายณัฐภัทร    บุญกุล
21 5810501559 นายติณณ์    สุวรรณมานะศิลป์
22 5810501567 นายเตวิช    ชัยกุลเสรีวัฒน์
23 5810501575 นายธนธรณ์    จันทรตรีรัตน์
24 5810501583 นายธนัช    เหล่าธนถาวร
25 5810501591 นางสาวธนิดา    วชิรวงศารักษ์
26 5810501605 นายธีรภัทร    เจริญฉัตรชัย
27 5810501613 นายบุณวัทน์    ไชยวิริยะ
28 5810501621 นายปฏิพล    รุจิพัฒนพงศ์
29 5810501630 นายปณิธิ    ตะโหนด
30 5810501648 นายพงษ์พัฒน์    อาวพิทักษ์
31 5810501656 นายพัชรพล    ธเนศอนุกุล
32 5810501664 นายพิชญ์    วิจัยธรรมฤทธิ์
33 5810501672 นางสาวพิมพ์ชนก    ทองดีนอก
34 5810501681 นางสาวแพรว    ภูมิโชติช่วง
35 5810501699 นายภานุรุจ    คารวนันทน์
36 5810501702 นายภูพิรัชย์    ศักดิ์จิรพาพงษ์
37 5810501729 นายเมธาวิน    นาครินทร์
38 5810501737 นายวรพจน์    คงตั้งจิตต์
39 5810501745 นางสาววิรชา    ทาเอื้อ
40 5810501753 นายวิศรุต    มุ่งประสิทธิชัย
41 5810501761 นายศักดิ์สิทธิ์    หัตถสุวรรณ
42 5810501788 นายศุภเดช    ทิตยานุกุล
43 5810501796 นายศุภากร    พูลสมบัติ
44 5810501800 นางสาวศุภิสรา    เกียรติธนะบำรุง
45 5810501818 นายเศรษฐวุฒิ    สินธุสนธ์
46 5810501826 นายสรวีย์    ศรแสง
47 5810501834 นายสิทธิชัย    อิฏฐมนากูล
48 5810501842 นายสิทธิธร    ปทุมทอง
49 5810501851 นายสิริเชษฐ์    นาคภัทระพงศ์
50 5810501869 นายสุรวิชญ์    คู่บารมี
51 5810501877 นางสาวอติกานต์    แก้วมีสุข
52 5810501885 นายอานนท์    ทรัพย์อังคณา
53 5810501893 นายโอชา    ไกรเทพ
54 5810501907 นายไอศูรย์    อุทัยวัฒนเดช
55 5810503918 นางสาวกัญญารัตน์    หงษ์กลาง
56 5810503926 นายเฉลิมภิเษก    นิลสนธิ
57 5810503934 นางสาวชญานิษฐ์    ดิษยบุตร
58 5810503942 นายชาญณรงค์    พุกาวรรณ
59 5810503951 นางสาวโชติกา    หนูประสิทธิ์
60 5810503969 นายไชยวัฒน์    วงศ์พิพัฒน์กุล
61 5810503977 นายณัฐพล    คำชู
62 5810503985 นางสาวตีรณา    สีห์ชัยพัฒน์
63 5810503993 นางสาวธันยพร    ดอนแก้ว
64 5810504001 นายนภัทร    ภูรีทิพย์
65 5810504019 นายนฤธร    ดีประเสริฐกุล
66 5810504027 นายนัฐนนท์    มณีกูล
67 5810504035 นางสาวเบญจรัตน์    แสนลี
68 5810504043 นายพัชรพล    รัตนเทพี
69 5810504051 นายพิภาค    เผือกขาว
70 5810504060 นายภัคพล    มัตยะสุวรรณ
71 5810504086 นางสาวรดา    นิธิโชติมา
72 5810504108 นายยศพงศ์    อัมพรภัทรศักดิ์
73 5810504116 นายศุภกร    มณฑีรรัตน์
74 5810504124 นายสิรภพ    ฉัตรศรีสุวรรณ
75 5810505759 นายกฤษฎา    ภัทรธนากร
76 5810505775 นายกันตพงศ์    งานสกุล
77 5810506097 นางสาวธันยพร    ยฆะเสม
78 5810506143 นายนิธิศ    เงาประเสริฐวงศ์
79 5810506241 นายพัทธดนย์    เลาหศรีสกุล
80 5810506445 นายสารัช    จันทรดี