วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810500064 นายฐาปกรณ์    ภู่สัตยาธนพร
2 5810500072 นางสาววรนันธ์    สุขเลิศ
3 5810500081 นายวิชชากร    ชอบชื่นชม
4 5810500099 นายวีรชิต    โกวิทย์เจริญ
5 5810500188 นายกฤษฎา    จันทรวิสุทธิ์
6 5810500269 นายศุภกร    เจนกาญจนดิลก
7 5810500382 นายเกรียงศักดิ์    ฝูงใหญ่
8 5810500391 นางสาวณัฐชา    สังข์เมฆ
9 5810500404 นายปรานต์ปวีณ    เลขวิริยะกุล
10 5810500927 นายกันต์    เมืองนิล
11 5810500935 นายกันต์    ยาใจ
12 5810500943 นางสาวกัลยกร    ศรีพัฒนานนท์
13 5810500960 นางสาวจิรภัทร์    เจ็งบำเพ็ญทาน
14 5810500978 นายฉัฐทนง    แกล้วทนงค์
15 5810500986 นางสาวชญานิศ    ดวงแก้ว
16 5810500994 นายชวกร    กุมภวิจิตร
17 5810501001 นายชาญณรงค์    อ่ำสอาด
18 5810501010 นายชินภัทร์    เกิดสวัสดิ์
19 5810501028 นางสาวชุติกาญจน์    สินโสภา
20 5810501036 นายฐกานต์    นิโครวนจำรัส
21 5810501044 นายฐิติรัฐ    จันทะคุณ
22 5810501052 นายณวรา    ศิริจรัสวงศ์
23 5810501061 นายณัฐภัทร    คงสุวรรณ
24 5810501079 นางสาวณิชกุล    ผิวเหลืองสวัสดิ์
25 5810501087 นายธนภัทร    รุจิรวัฒน์
26 5810501095 นายธนัชชา    ปัทมวิภาค
27 5810501109 นายปรัชญาวัต    พงษ์ธะนะ
28 5810501117 นายปวริศร์    มานะกุล
29 5810501125 นายปัญญา    กิจธนาภาวัต
30 5810501133 นายปัณณธร    จันทร์พิทักษ์
31 5810501141 นางสาวปุญณิศา    หลักเงิน
32 5810501150 นายพชรพล    บาลทิพย์
33 5810501168 นายพัสสน    สุจริตวัฒนกุล
34 5810501184 นายภูวเดช    ธรรมวรรณ
35 5810501192 นางสาวมาริสา    ภู่กรุต
36 5810501206 นายระพีพัฒน์    พงษ์อารีย์
37 5810501214 นายรัฐศาสตร์    ปู่ชู
38 5810501231 นายวรัชญ์    วชิรปาณี
39 5810501249 นายวัชรินทร์    ขาวบุบผา
40 5810501257 นายวีรภัทร    อุปริพุทธิ
41 5810501265 นายศุภณัฐ    ฉันชัยรุ่งเจริญ
42 5810501273 นายศุภวิชญ์    เรืองนาม
43 5810501290 นายสิรวิชญ์    สุวาชาติ
44 5810501303 นายสุภทัต    เมฆวรุณ
45 5810501311 นายสุรศักดิ์    อรุณรังสีเวช
46 5810501320 นางสาวอรจิรา    สิงห์ขจรวรกุล
47 5810501338 นายอิศรา    ไสวชัยศรี
48 5810503616 นางสาวณัฏฐ์    พงศ์กีรติกานต์
49 5810503624 นายณัฏฐ์รวินท์    มาศกสิน
50 5810503632 นายณัฐภัทร    จวรรณตุม
51 5810503641 นายณัฐสิทธิ์    สัตยกมลฉัตร
52 5810503659 นางสาวณัฐสินี    พุ่มรัตน์
53 5810503667 นายธนภูมิ    ลูกน้ำเพชร
54 5810503675 นายธนัท    เลิศนพสกุล
55 5810503683 นายธิติ    เลิศบรรจงงาม
56 5810503691 นายนนทวัฒน์    รุจิราวโรดม
57 5810503705 นายนัฐวุฒิ    โพธิ์งาม
58 5810503713 นายปฐมพร    ไชยจิตร
59 5810503721 นางสาวปณาลี    โรจโชติกุล
60 5810503730 นายปธานิน    ใจยงค์
61 5810503748 นายปรมัตถ์    วงษ์เคี่ยม
62 5810503764 นางสาวปริญญา    ลออสิริกุล
63 5810503772 นายปรินทร์    บูรณะนิตย์
64 5810503781 นายปวีณ    ปิยะประภาพันธ์
65 5810503799 นายพัทธกานต์    คล้ายขยาย
66 5810503802 นายพิชาภพ    แจ้งสกุล
67 5810503811 นายภาสวุฒิ    ยะกุล
68 5810503829 นายภูบดินทร์    มุขแจ้ง
69 5810503837 นายมัสกร    สุวรรณสุก
70 5810503845 นายศตอัฑฒ์    หนูแสง
71 5810503853 นางสาวศนิชา    ก้านค้างพลู
72 5810503861 นางสาวศศิภา    สุวพานนท์
73 5810503870 นายศิวกร    เทพพานิช
74 5810503888 นายสิรวิชญ์    หนองคาย
75 5810503896 นายสุภัทรชัย    พลายสูงเนิน
76 5810503900 นางสาวอภิชญา    จันทร์เชย
77 5810505741 นายกฤติน    อิทธิไพศาล
78 5810505767 นายกสิณ    วิโรจน์บริสุทธิ์
79 5810505791 นางสาวจริญญา    ถิรญาณสิทธิ์
80 5810505864 นางสาวชนากานต์    แก้วศศิวิมล
81 5810505988 นางสาวณัฐพร    เลิศสำราญพินิจ
82 5810506020 นายตุลยวัต    วรรณเกษม
83 5810506089 นายธนาทร    จันทร
84 5810506194 นางสาวปัฐชญา    ลาภปรารถนา
85 5810506259 นายพิจักษณ์    จัตุรงค์พัฒนา
86 5810506470 นางสาวสุภัฎฎา    โพธิ์แก้ว
87 5810550941 นายกิตตากร    วิริยะศาสตร์
88 5810550959 นายโกมารภัจจ์    หนูดาษ
89 5810550967 นายคณาธิป    พรมพล
90 5810550975 นายจิรัฏฐ์    ยันตพร
91 5810550983 นายชญานนท์    กองทอง
92 5810550991 นางสาวชนินาถ    ยี่ตัน
93 5810551009 นายชวรัตน์    ว่องวัตรพงศ์
94 5810551017 นายชัยชนะ    ล้ออุทัย
95 5810551025 นายชัยธวัช    ลีวิริยะเลิศ
96 5810551033 นายชาคร    บุรัญชัย
97 5810551041 นายฐิติกานต์    มลิชัย
98 5810551050 นายณชพส    สงวนสิน
99 5810551068 นายณภัทร    กิตติรัตนชัย
100 5810551084 นายณัฐวัฒน์    โฉมประดิษฐ์
101 5810551092 นายปาริธ    ทิมทอง
102 5810551114 นายธนวัต    บุระคร
103 5810551122 นายธนานันต์    ภูวรัตนกุล
104 5810551131 นายธนิน    ตราบชั่วกัลปาว์
105 5810551149 นางสาวธิติกาญจณ์    ทิพย์ทวีชัย
106 5810551157 นายนิปฐา    ฐานะกาญจน์
107 5810551165 นางสาวเนทยา    ใจเย็น
108 5810551181 นายปฐวี    นันทินวคุณ
109 5810551190 นายปัณณวัฒน์    คงดี
110 5810551211 นายพชร    พิมพ์เย็น
111 5810551220 นายพชร    สิริสัตยานุพงศ์
112 5810551238 นางสาวพิมพ์พรรณ    บุญญเจริญชัย
113 5810551246 นายภวินท์    บุญชัยชาญกิจ
114 5810551254 นายภัทรศัย    คีรี
115 5810551262 นายภูวนาท    น้อยจันทร์
116 5810551289 นายวัสยศ    บรรติวรทัย
117 5810551297 นางสาววิศรุตา    เพียรยิ่ง
118 5810551301 นายศรัณย์    มงคลเลิศพาณิช
119 5810551319 นายศิวกร    พุทธานนท์
120 5810551327 นายศุภณัฐ    ประกอบคำ
121 5810551335 นายสันฐิติ    สงวนใจ
122 5810551343 นางสาวสิริกาญจน์    ชมชื่น
123 5810551360 นายอนุชิต    ศรีดานุช
124 5810551378 นายอภิกันต์    สุขมาก
125 5810551386 นายอิรฟาน    สะดี
126 5810552528 นางสาวชาลิสา    ทุมกานนท์
127 5810552536 นางสาวเพ็ญณภา    มาตวัน
128 5810552544 นายสัณหณัฐ    วัฒนาเลขาวงศ์
129 5810552854 นายกฤตเมธ    ว่องวิชญกุล
130 5810552862 นายกฤษกร    อัมหิรัญ
131 5810552871 นายจิรเมธ    ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
132 5810552897 นางสาวชฎาณิศ    วรพันธุ์
133 5810552919 นายชิติพัทธ์    อนวัชตระกูล
134 5810552927 นายฌัญลกรณ์    ชินประยูร
135 5810552935 นายณัฐนนท์    บูรณะกิติ
136 5810552943 นายณัฐพล    กีโซ๊ะ
137 5810552951 นายต่อพงษ์    คงอยู่
138 5810552978 นางสาวธนาภรณ์    นิ่มเรือง
139 5810553010 นายนววุฒิ    อนุรักษ์ธาดากุล
140 5810553028 นางสาวนิรดา    หวังจิ
141 5810553044 นายพิทวัส    คุณาวุฒิ
142 5810553052 นายพีรวิชญ์    ทรงลำเจียก
143 5810553079 นายภัทรพล    ทรัพย์สูงเนิน
144 5810553087 นางสาวภัสราภรณ์    จรดล
145 5810553095 นายภาณุพงศ์    ปัจศรี
146 5810553109 นายรติพันธ์    วงศ์วัยรักษ์
147 5810553125 นางสาววริศรา    ภควิญญู
148 5810553133 นายสิทธิพัฒน์    ไทยเจียมอารีย์
149 5810553141 นายสุทธานนท์    สากลวิจิตร
150 5810553150 นายสุวิจักขณ์    เตี่ยบัวแก้ว
151 5810553168 นายเสฎฐวุฒิ    สุวรรณี
152 5810553176 นายเอกวัส    กุลมณีวิวัฒน์