วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810500021 นายนราวิชญ์    แซ่จึง
2 5810500030 นายพงศกร    อัคราช
3 5810500048 นายรัชตะ    ตนาภิชาติ
4 5810500056 นายสถานนท์    เพชรชู
5 5810500200 นายณัฐวุฒิ    หรรษภิญโญ
6 5810500218 นายธเนศ    เชื้อบุปผา
7 5810500234 นายอังกฤช    ไชยกุศล
8 5810500242 นายกฤตยชญ์    วิเศษ
9 5810500251 นายสิรวิชญ์    วูวนิช
10 5810500340 นายกรรณสูต    วิเศษวรรธนะ
11 5810500358 นายธีมากร    โตษณีย์
12 5810500366 นายพลาวัสถ์    ส่งพันธ์นธีกูร
13 5810500374 นายศุภสิทธิ์    กนกเทศ
14 5810500480 นายณิสิทธ    จันทรากูลพงษ์
15 5810500498 นางสาวอรณิช    เนตรมณี
16 5810500501 นายกนกพล    มีทิพย์กิจ
17 5810500510 นายกษิดิศ    นิลพลับ
18 5810500528 นายคณกานต์    ประจันตบริบาล
19 5810500544 นายจักรกฤษณ์    อุไรวัฒนา
20 5810500552 นายจิรกิตต์    เจริญเตีย
21 5810500561 นายจิรพัส    เตชะศิรินุกูล
22 5810500579 นายชลกร    บุญโชติ
23 5810500587 นายชัชพิมุข    หอมชะเอม
24 5810500595 นายชินดนัย    กชนิภาพงศ์
25 5810500609 นายณฐณฏ    สุขมานนท์
26 5810500617 นายณัฐวินท์    ลิ้มสร้อยเพ็ชร์
27 5810500633 นางสาวโทรจิต    เทียนดำ
28 5810500641 นายธนโชติ    กมลภากรณ์
29 5810500650 นายธนดล    วชิรธาราภาดร
30 5810500668 นายธนภัทร    ดวงดีเด่น
31 5810500684 นายธนสาร    อินทนะ
32 5810500692 นายธรรศ    ชวิทย์ฤทัยกุล
33 5810500706 นายธันย์    เสริมพานิชย์
34 5810500714 นายธิติพงศ์    หวานฉ่ำ
35 5810500722 นายธีรพร    อิ่มอุไร
36 5810500731 นายนภัสกร    รัตนเมธาวงศ์
37 5810500749 นายนวต    วลีอิทธิกุล
38 5810500757 นายนิธิพงศ์    ไทยสยาม
39 5810500765 นายปฏิภาณ    กุศลฉันท์
40 5810500773 นายปวรุตม์    จันทร์พิทักษ์กุล
41 5810500781 นายพงศภัค    ตรีโกศล
42 5810500790 นายพัทธพล    วีระสุนทร
43 5810500803 นางสาวพิมพสุข    ธิติโรจนะวัฒน์
44 5810500811 นายพีรวิชญ์    พวงสุวรรณ
45 5810500820 นายภัทรวุฒิ    คณิตเนตร
46 5810500838 นายภีมวัฒน์    นิลลาวรรณ์
47 5810500846 นายรัตนชัย    ชูทิ่ง
48 5810500854 นายฤทธิชล    อัครปัญญาธร
49 5810500871 นายสรณัฐ    ทวีชลพิสิฐ
50 5810500889 นายสิรวิชญ์    ผลโสดา
51 5810500897 นางสาวสิรีน    เฌอรีรักษ์
52 5810500901 นางสาวสุธีรา    โกเมนรุ่ง
53 5810500919 นางสาวอภิญญา    รื่นสุขฤดี
54 5810503420 นายกษิดิศ    เหลืองอรชร
55 5810503438 นายคมกฤช    คำเบ้า
56 5810503446 นายจารุวัฒน์    พันธ์เพ็ง
57 5810503454 นายจิราธิวัฒน์    อู่มั่น
58 5810503462 นายชัยวัฒน์    เจียรวรกุล
59 5810503471 นางสาวฐิติพร    อ้ายดี
60 5810503489 นายณัชพล    ธนทรัพย์อำไพ
61 5810503497 นายธนภัทร์    รุ่งแสง
62 5810503501 นายธีรดนย์    กลิ่นเทศ
63 5810503519 นายพัชรากร    ศิริโยทัย
64 5810503527 นายพุฒิพัฒน์    ศิริพรนพคุณ
65 5810503535 นายภัทรพงศ์    คันธศักดิ์ศิริ
66 5810503543 นายภาคภูมิ    สิงขรภูมิ
67 5810503560 นายรัฐนันท์    วงษ์สมตระกูล
68 5810503578 นายวรชาติ    คนทา
69 5810503586 นายศุภกร    ตัณฑรังษี
70 5810503594 นายศุภชัย    ธนชาญโรจน์สกุล
71 5810503608 นายสันติภพ    เหลืองทองคำ
72 5810505813 นายจิรเมธ    จึงเปรมปรี
73 5810505821 นายจิรายุสวัฒ    ประสม
74 5810505856 นายชนม์เฉลิม    ท่าราบ
75 5810505996 นายณัฐวัชร    สันต์จิตโต
76 5810506232 นางสาวพรชนก    อรุณศิริ
77 5810506356 นางสาวรวิภา    ผ่องภักตร์
78 5810506453 นางสาวสิริลักษณ์    กลักวงศ์
79 5810506569 นายอาณาจักร    ตั้งโชคทรงชัย
80 5810545238 นายกัณฑ์กณัฏฐ์    จิระเดชดำรง
81 5810545246 นายจิรเดช    เอกพงษ์
82 5810545254 นางสาวชญานิศ    บุญวศิน
83 5810545262 นางสาวณัฐมน    นุกูลดิษฐ
84 5810545271 นายธิษณ์    ฐิติวิริยะชัย
85 5810545297 นายบุณยสิทธิ์    ไกรทัศน์
86 5810545301 นายพิชชากร    บูรณวรศิลป์
87 5810545319 นายเมธาสิษฐ์    เพ็ชรรัตนาภรณ์
88 5810545327 นายฤทธิเกียรติ    ชูรูป
89 5810545629 นายกฤตวัฒน์    สวัสดิ์กิจ
90 5810545637 นายคุณานนต์    เสรีกุล
91 5810545645 นายจักรภัทร    เวสุวรรณ์
92 5810545653 นายวริทธิ์    จิตไพบูลย์
93 5810545670 นายอติพล    แก้วแจ้ง
94 5810546137 นายกิตติธัช    เรืองฤทธิศักดิ์
95 5810546145 นายชนุวัฒน์    กมลสุธีชัย
96 5810546161 นายชัยอานนท์    เลิศวิทยา
97 5810546170 นายชาญปราชญ์    รอดคง
98 5810546196 นายชิตณุพนธ์    เกียรติธร
99 5810546251 นายธนวีร์    ศรีวงศ์จรรยา
100 5810546269 นางสาวธนัชชา    สองเมือง
101 5810546277 นายธนัท    บูรมปรมากุล
102 5810546285 นายนาตาเล นพพล    เกสซี่
103 5810546293 นายประภากร    ใจเฉลียว
104 5810546331 นายเพชร    เพชรกระ
105 5810546340 นายภควัต    องค์ธนทรัพย์
106 5810546358 นายภัทรพล    จำนงอนุวัตร
107 5810546366 นายเมธัส    วัฒนพันธุ์
108 5810546374 นายยุทธศาสตร์    โพธิ์ปัญญากุล
109 5810546391 นายวรัตม์    ล้ำเลิศพงศ์พนา
110 5810546404 นายวรินทร์    จิตร์โลหะศิริ
111 5810546412 นายอาทิตย์    บุญอยู่
112 5810550266 นายกรพัชร    เพ็ชรพรประภาส
113 5810550274 นายกฤตณัฐ    ลิ้มมาลัย
114 5810550282 นายกฤตวัฒน์    เพ็ญศรี
115 5810550291 นายกฤษกร    ทวีคงปัญญา
116 5810550312 นายกัณฑ์    ศรีสงค์
117 5810550321 นายไกรวิชญ์    ชัยปิติ
118 5810550339 นายคริษฐ์    ชีวะประเสริฐ
119 5810550347 นายจักรพงศ์    ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง
120 5810550355 นายจิรพงศ์    ฮาวบุญปั๋น
121 5810550363 นายจิรภัทร    บุญเนตร
122 5810550371 นายจิรายุ    เจริญชัยสกุล
123 5810550380 นายเจริญชัย    หอกิจเจริญ
124 5810550398 นายชนกานต์    สาธิตภาณุวัฒน์
125 5810550410 นายชลรัณฑ์    เลิศเกรียงไกรกิจ
126 5810550428 นางสาวญาดา    จันทร์เปล่ง
127 5810550436 นายฐปนกร    เชื้อเย็น
128 5810550444 นายฐิติภัทร    แป้นสุวรรณ
129 5810550452 นายณภัทร    กิจไพฑูรย์
130 5810550461 นายณรงค์กรณ์    ชุณห์กุล
131 5810550479 นายณัชพล    ชลวัฒนาธนากร
132 5810550487 นายณัฐนันท์    ตันตะวิริยะ
133 5810550495 นายณัฐพนธ์    เมธากวินโสภณ
134 5810550509 นายณัฐพล    พจนะลาวัณย์
135 5810550517 นายณัฐพล    วัฒนวรวิทย์
136 5810550525 นางสาวดลพร    วิชัยวัฒนา
137 5810550541 นายเทพทัต    ไชยอินทร์
138 5810550550 นายธน    มีนาภินันท์
139 5810550568 นายธนทัต    ชัยอาภา
140 5810550576 นายธนทัศน์    ปัตตพงศ์
141 5810550584 นายธนพงศ์    วีระทะลาภ
142 5810550592 นายธนภัทร    สมานโสตถิวงศ์
143 5810550606 นายธนวินท์    บุญเกิด
144 5810550614 นายธนัท    สุทธนะ
145 5810550622 นายธรรนิตย์    ศิริธรรม
146 5810550631 นายธรรพ์ณธร    จันทร์น้อย
147 5810550649 นายธีรทัศน์    รักพวก
148 5810550657 นายธีรภัทร    บัวอ้น
149 5810550665 นายธีรวิทย์    แจ่มเพ็ชร
150 5810550681 นายบุญชนิต    พะลัง
151 5810550690 นายปภังกร    รัญเสวะ
152 5810550703 นายปองภพ    ชมสุทธา
153 5810550720 นายพงษ์พันธ์    วงศ์วิไลจรัสเด่น
154 5810550738 นายพชร    สุบรรณพงษ์
155 5810550746 นายพนธกร    เลิศภิรมย์ลักษณ์
156 5810550754 นายพรประสิทธิ์    ชูแสง
157 5810550762 นายพัทธพล    สหนาวิน
158 5810550771 นายพีรภัทร    วงษ์ล้อม
159 5810550789 นายพีรวิชญ์    สุดทรัพย์
160 5810550797 นายภูริณัฐ    วงศ์มณีโรจน์
161 5810550801 นายโภควินท์    ชุนรัตนชัย
162 5810550819 นายรุ่งรวิน    อยู่มั่น
163 5810550827 นายรุจรพี    นวชัย
164 5810550835 นายวรยศ    ศิริสุข
165 5810550843 นายวโรดม    ปัณฑยางกูร
166 5810550851 นายศรัณย์    อรัญญาวิกุล
167 5810550860 นายศิริชัย    รัตนพงศ์ธระ
168 5810550878 นายศีลวัชร์    อัศวธีรากุล
169 5810550886 นายสัณหพัส    สุขุมาลพันธ์
170 5810550894 นายสิษฐพงศ์    ลิมปพานนท์
171 5810550908 นายแสงบุญ    บุญเจริญ
172 5810550916 นายอธิวัฒน์    ศิลปสมบูรณ์
173 5810550924 นายอนุยุต    พึ่งประเสริฐพานิช
174 5810550932 นายอนุสรณ์    เผด็จศึก
175 5810552498 นายจิรา    ชัยวิริยะวงศ์
176 5810552501 นายบุณยวีร์    จิณเสน
177 5810552510 นางสาวพรธีรา    ดาวพิเศษ