วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810445012 นางสาวกชพร    ทองมาก
2 5810445021 นางสาวฐศรมย์ชนก    กวินศิฐิญา
3 5810445039 นางสาวกุลปริยา    น้อยสำราญ
4 5810445055 นางสาวเขมสิริ    ภมรบุตร
5 5810445071 นางสาวชนัญชิดา    เรืองฤทธิ์
6 5810445080 นางสาวณฐวร    หัตถา
7 5810445110 นางสาวพัทธนันท์    กาญจนมณีเสถียร
8 5810445128 นางสาวศิริกร    เกิดสุวรรณ
9 5810445144 นางสาวหทัยรัตน์    บำรุงสุข
10 5810445161 นายญาณวรรธน์    ภัทรพิสิษฐ์ธร
11 5810445179 นางสาวธนาภรณ์    สหัสสัตบุรุษ
12 5810445209 นางสาวบุญญานันท์    โพธิ์แก้ว
13 5810445233 นายพลกฤต    ศิริโสภิตกุล
14 5810445241 นางสาวภัทรวดี    ฉัตรทิวาพร
15 5810445250 นางสาวลักษิกา    อนันต์ชัยตระกูล
16 5810445268 นางสาววนิษฐา    วงศ์เลิศวิทย์
17 5810445306 นางสาวศรุตา    ประกอบผล
18 5810445322 นางสาวศิรประภา    ศรีวรรณ์อรกุล
19 5810445331 นางสาวศิริรัตน์    ศรีทองกูล
20 5810445349 นางสาวสุธิดา    บุญยืน
21 5810445357 นายอิทธิพล    ซอ
22 5810445365 นางสาวอนัญพร    สุภัทรกุล
23 5810445373 นางสาวกรกนก    บุญธรรม