วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : เคมีอุตสาหกรรม
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810400060 นางสาวระพีพรรณ    น้อยตั้ง
2 5810400078 นางสาวสุพิชญา    เคหดิษฐ์
3 5810400329 นางสาวนฤมล    เล้าอรุณ
4 5810401091 นางสาวณัฏฐณิชา    นิรัติศัยวรกุล
5 5810401104 นางสาวธนพร    วงษ์ตั้งเจริญสุข
6 5810405797 นางสาวกนกพร    พรเบ็ญจา
7 5810405801 นายกฤติกร    ภัทรดำรงค์ชัย
8 5810405827 นางสาวเกศชนก    พิมพ์เพราะ
9 5810405835 นางสาวชุติมา    รัชวัตร์
10 5810405843 นางสาวฐิติรัตน์    มนประภากมล
11 5810405851 นางสาวธนภรณ์    ปิ่นมังกร
12 5810405878 นางสาวนฤภร    เสวตวิวัฒน์
13 5810405886 นางสาวบุณยานุช    สุทธิชัย
14 5810405908 นางสาวบุษยมาส    โตพูล
15 5810405924 นายปฏิภาณ    ภาโนมัย
16 5810405932 นางสาวประภาพร    เจริญสัมฤทธิ์
17 5810405941 นายปิยณัฐ    สุนทรานิล
18 5810405959 นางสาวปิยวรรณ    นากรักษา
19 5810405967 นางสาวพัชนี    ระถะการ
20 5810405975 นางสาวแพรวา    สาประดิษฐ์
21 5810405983 นางสาววชิราภรณ์    รัตนอุไร
22 5810405991 นางสาววริศรา    ไพศาลธรรม
23 5810406009 นางสาววีรยา    ฉัตรทอง
24 5810406025 นางสาวสัณหพร    ฝาชัยภูมิ
25 5810406033 นางสาวอรอนงค์    ชื่นชูวิทย์