วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810400370 นายธีรธัช    ทองสิมา
2 5810401074 นายดวิษ    มูฮำหมัด
3 5810401082 นายอัฑฒ์    อรรถเศรษฐ
4 5810405410 นางสาวกนิษฐกานต์    ศรีสุริยพงศ์
5 5810405428 นางสาวกรรณิกา    สมเชื้อเวียง
6 5810405444 นายกันตพงศ์    จารุศิริ
7 5810405452 นายเกษียณ    ประเสริฐวงศ์พิไล
8 5810405461 นางสาวชฎายุ    เกิดสุวรรณ์
9 5810405479 นางสาวชณัฏฐ์พัชร    จันทร์กอง
10 5810405487 นางสาวชนิตสิรี    หุ่นอำพันธ์
11 5810405495 นางสาวชลิดา    อินทวงศ์
12 5810405509 นางสาวโชติกา    ยอดชมภู
13 5810405517 นางสาวญาณี    อมรวิสุทธิ์
14 5810405533 นางสาวณัฏฐณิชา    พลเยี่ยม
15 5810405541 นางสาวณัฏฐณิชา    ยอดเกตุ
16 5810405550 นายต่อลาภ    อินสนธิ์
17 5810405568 นายทวีโชค    แซ่เจียง
18 5810405576 นายธนากร    เสริมศรี
19 5810405584 นางสาวธีริศรา    พิมสาร
20 5810405592 นางสาวนิตยา    จารุนัย
21 5810405606 นายปิติพงษ์    กุลสุขรังสรรค์
22 5810405614 นายเปศล    สุขสมัย
23 5810405622 นายพิสิฐพงศ์    ณ สงขลา
24 5810405631 นางสาวเพียงจมาศ    ศรีไชย
25 5810405649 นายยุทธพิชัย    ศรีสุข
26 5810405657 นายรัฐพงค์    สินเทียม
27 5810405665 นายวรพล    ศิริบุญ
28 5810405681 นางสาววราภรณ์    การบุญ
29 5810405690 นายวศิน    ภู่ทอง
30 5810405703 นางสาววัตตา    วงศ์ขำ
31 5810405711 นางสาวศุภิสรา    จันทิมา
32 5810405720 นางสาวษัณพร    สงวนแก้ว
33 5810405738 นายสันติชัย    ย้อยญาติ
34 5810405746 นายสิรวิชญ์    สุปราการ
35 5810405754 นางสาวสุดารัตน์    ณะสีเสน
36 5810405762 นางสาวหทัยภัทร    แก้วปาคำ
37 5810405771 นางสาวหทัยรัตน์    ชุ่มชื่น