วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : เคมี
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810400132 นางสาวปรมาภรณ์    โตสุวรรณ
2 5810400159 นายอภิชัย    มานะประเสริฐศักดิ์
3 5810400167 นายอมต    ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
4 5810401481 นายกฤตยชญ์    เรืองบำรุง
5 5810401503 นางสาวกิตติญา    ธรรมมา
6 5810401538 นางสาวฐิตาพร    แสงส่องฟ้า
7 5810401546 นางสาวฐิตาภา    สิงห์ชูวงศ์
8 5810401554 นายณรังสรรค์    วงษ์อนันต์
9 5810401562 นางสาวนัจนันท์    ส่งเสริม
10 5810401589 นางสาวณัฐธิดา    พงษ์สิทธิกาญนา
11 5810401597 นายณัฐพนธ์    กันติ๊บ
12 5810401619 นายธนกร    ดีลี
13 5810401627 นางสาวธนพร    จิตรเอื้อตระกูล
14 5810401635 นางสาวนันท์นิชา    ธานินทร์สุรวุฒิ
15 5810401643 นางสาวธันย์ชนก    ประกิจ
16 5810401678 นางสาวนิจวรีย์    ปาลวงศ์
17 5810401694 นางสาวปณิธาน    ใคร่ครวญ
18 5810401708 นายประกรกิต    ต๊ะผัด
19 5810401716 นางสาวปัฐวิกา    สินทรัพย์
20 5810401741 นางสาวพชรพรรณ    สองจันทึก
21 5810401759 นางสาวพรนภา    ช่างพงษ์พันธุ์
22 5810401767 นางสาวพราพร    ภาเจริญ
23 5810401783 นางสาวพิมพ์ชนก    กาญจนะ
24 5810401805 นายพูนสวัสดิ์    แพโชติรัตนะกุล
25 5810401813 นางสาวภัทรวดี    ณัฏฐารุจดา
26 5810401821 นางสาวภัทราภรณ์    เนานะมะบัติ
27 5810401830 นายภูจิณณ์    โฮโนริโอ
28 5810401848 นายภูดิศ    พรโชคชัย
29 5810401856 นางสาวรุ่งทิวา    โมราสุข
30 5810401881 นางสาววณัชชา    ทองคำ
31 5810401899 นางสาววรณิษฐา    คงมนต์
32 5810401911 นางสาววิมพ์วิภา    หวังวิศวาวิทย์
33 5810401945 นางสาวศุภาพิชญ์    อุเทน
34 5810401970 นายอนุวัตร    สุขเจริญ
35 5810401988 นางสาวอภิสรา    บุหงารัตน์
36 5810402011 นางสาวอัณณ์ภิศา    ลามอ
37 5810402020 นางสาวอัมพร    ขันตินุกูลธานนท์
38 5810402038 นางสาวอุมาภรณ์    สิทธิทัต