วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810400086 นางสาวจิณห์นิภา    ทองทา
2 5810400094 นายธนพล    ดวงภุมเมศ
3 5810400337 นางสาวนนทณัฐ    แก้วสุขสมบัติ
4 5810400426 นางสาวณัฐรินีย์    เหลือวงศ์
5 5810400442 นายพชร    จริยสิทธิ์
6 5810400451 นายภาณุพงศ์    พันธุ์วัง
7 5810400469 นางสาวสุนันทา    โพธิ์ศรี
8 5810400477 นางสาวอุไรวรรณ    ขำเพ็ชร
9 5810401244 นางสาวกุลธิดา    ตรีบุตร
10 5810401261 นางสาวชนิสรา    ถึงคุณ
11 5810401279 นางสาวชุติภา    แก้วกัลยา
12 5810401287 นางสาวฐานิดา    วงษ์สมบูรณ์
13 5810401295 นางสาวดวงพร    หลำคำ
14 5810401309 นางสาวตวันนา    พันคง
15 5810401317 นายตุลา    ประทับ
16 5810401325 นางสาวธนัญญา    พิทยาพิบูล
17 5810401376 นางสาวภัทรินทร์    ปานนิล
18 5810401384 นางสาววทันยา    นาโค
19 5810401392 นางสาววราพร    หงษาชาติ
20 5810401406 นางสาววิภาวัณย์    บุญด้วง
21 5810401414 นางสาวศิรินภา    ห้วยทราย
22 5810401422 นายสหชาติ    กอบกาญจนพฤติ
23 5810401431 นายสหรัฐ    หนูทอง
24 5810401449 นางสาวสุพิชญา    ขุนพรหม
25 5810401457 นายอดิศักดิ์    แก้ววิศิษฐ์
26 5810401465 นายอนันต์สิทธิ์    กิติทรัพย์กุล
27 5810401473 นายอภิสร    นาทอง