วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : ชีววิทยาประมง
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810200010 นางสาวปฐมพร    พุฒพิพาท
2 5810200087 นางสาวฟาติมา    งะสมัน
3 5810200117 นางสาวอินทิรา    ทองหมัน
4 5810200451 นางสาวคชบงกช    พัฒนาวนิชกุล
5 5810200699 นายธรรศ    จิระ
6 5810200753 นายธีระวุฒิ    สวนนุ่ม
7 5810200800 นางสาวเบญจมาภรณ์    สังข์ทอง
8 5810200907 นางสาวพัชราภรณ์    ธันวงศ์
9 5810201075 นางสาววิภาวี    คุ้มทวี
10 5810201199 นางสาวกชพรรณ    กุมภวรรณ
11 5810201211 นางสาวกนกพร    ยิ้มน้อย
12 5810201245 นายกรภัทร์    อั๊งเจริญ
13 5810201458 นายจามิกร    เรืองทัน
14 5810201512 นางสาวจีรยา    ม่วงสีงาม
15 5810201539 นางสาวจุฑามาศ    ถิ่นทองหลาง
16 5810201962 นางสาวณิชนันทน์    เดชแพง
17 5810202250 นางสาวนิตติยา    หนูเหมือน
18 5810202276 นายบุญอนันต์    แก้วด้วง
19 5810202390 นางสาวปภาดา    อุตมา
20 5810202586 นางสาวพรรษชล    เสนไชย
21 5810202837 นางสาวมัณฑนา    ปั้นศักดิ์
22 5810203078 นางสาววิริยา    ไชยโรจน์
23 5810203116 นางสาวศรินนา    งามขำ
24 5810203124 นางสาวศรุตา    พูลสวัสดิ์
25 5810203388 นางสาวสุภาวดี    พันธ์บุปผา
26 5810203400 นายสุรเชษฐ์    แย้มบุรี
27 5810203469 นายโสฬส    มาตลอย