วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : การจัดการประมง
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810200141 นางสาวเกวลิน    บุญมี
2 5810200176 นางสาวจิเรขา    ตันประดิษฐ
3 5810200192 นางสาวชานัตตา    ละไบหมาดเด็น
4 5810200206 นายฐิติกร    อภิรักษ์นุสิทธิ์
5 5810200265 นางสาวพรนภัส    สุทธิสาร
6 5810200338 นางสาวสุภาวดี    พุพันธุ์
7 5810200362 นายอัครัช    ภูสมศรี
8 5810200389 นางสาวพรพิชชา    บริพันธ์
9 5810200681 นางสาวธนัญญา    ตรีสุชน
10 5810200796 นายบุญชัย    จารุอำพรพรรณ
11 5810200842 นางสาวพัทรนันท์    โอสถผสม
12 5810200885 นางสาวพสุธิดา    ผลพฤกษา
13 5810201148 นายสมรรถชัย    บุญมีวิเศษ
14 5810201202 นายกนกนันท์    จันทร์โคตร
15 5810201253 นายกฤตนัน    นนทรักษ์
16 5810201296 นายกันตชาติ    กุลิสร์กุล
17 5810201300 นายกันตภณ    นนทรักษ์
18 5810201318 นางสาวกัลยาณี    เศลาอนันต์
19 5810201423 นายจักรีพล    นันทใส
20 5810201466 นายจิตรภาณุ    จิตประเสริฐ
21 5810201474 นางสาวจิตสุคนธ์    เกิดผล
22 5810201563 นางสาวจุฑารัตน์    วรรณศิริไพจิตร
23 5810201610 นางสาวชญาณี    ธรรมศร
24 5810201661 นางสาวชลิยา    โสวภาค
25 5810201792 นายณภัทร    ทองมีเพชร
26 5810201849 นายณัฐกุล    ผดุงถิ่น
27 5810201881 นายณัฐพล    สาเม๊าะบาซา
28 5810201903 นางสาวณัฐภัสสร    แต้มทอง
29 5810201911 นางสาวณัฐริกา    โพธิ์น้อย
30 5810201938 นายณัฐวุฒิ    เขื่อนจันทึก
31 5810201997 นางสาวลักษณ์พร    โคสินธ์
32 5810202004 นางสาวทรรศิกา    โอฐงาม
33 5810202021 นายธน    วิรติกุล
34 5810202209 นายนภัทร    มณีโชติ
35 5810202462 นางสาวปาริฉัตร    จันทร์เนตร
36 5810202497 นางสาวปาวินา    คีรีเลิศ
37 5810202535 นายพงศธร    ศิลป์ลา
38 5810202616 นางสาวพลอยไพลิน    ทองทิพย์
39 5810203086 นางสาวเวธกา    หงส์ทวี
40 5810203175 นายศิวดล    วุฒิมงคลกุล
41 5810203183 นางสาวศิวัชญา    ลาโพธิ์
42 5810203337 นางสาวสุธัญญา    วัจน์ศิลป์ภิญโญ
43 5810203485 นางสาวหิรัญญา    เสือก้อน
44 5810203604 นางสาวอัฐภรณ์    ชื่นคลัง
45 5810203612 นายอัศรายุทธ    ธรรมรักษา
46 5810203639 นางสาวอารีลักษณ์    พุ่มประดับ