วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810100074 นายจีระศักดิ์    สมคิด
2 5810101101 นายกฤษฎ์    เพชรเลิศ
3 5810101119 นางสาวธนพร    เภามี
4 5810101127 นางสาวปุณิกา    ปุณขันธ์
5 5810101135 นายวิศเวศ    ศักดา
6 5810103812 นางสาวกชมน    เจ๊ะโส้
7 5810103839 นางสาวกมลวรรณ    จันทร์พิทาร
8 5810103847 นายกฤษณพงศ์    พลายละหาร
9 5810103871 นางสาวเกตุสราภรณ์    ม่วงแพร
10 5810103880 นางสาวฉัตธิญา    ผ่องโสภานุกูล
11 5810103898 นายณัชพล    ตั้งกุลบริบูรณ์
12 5810103901 นายธงชัย    แซ่เตีย
13 5810103910 นางสาวธนวรรณ    สุขสง่า
14 5810103928 นายนฤสรณ์    เสมอเหมือน
15 5810103936 นางสาวพัชนิดา    มณฑาทอง
16 5810103952 นายพัฒนพงศ์    เสียงวังเวง
17 5810103961 นายภูมิณัฐ    เทียนประเทืองชัย
18 5810103979 นายยศดนัย    พิทักษ์ผลิน
19 5810103995 นายวรรธนศักดิ์    เลิศล้ำนภากุล
20 5810104002 นายวศิน    เบ้าจันทร์
21 5810104037 นายศุภกร    กุนสุนทรธรรม
22 5810104045 นางสาวอรฤดี    จันทร์กระจ่าง