วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : อาหารและโภชนาการ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810100015 นายกฤษฎธร    ธำรงพิพัฒน์
2 5810101054 นายตฐกรณ์    แซมสีม่วง
3 5810101071 นายยสินทร    อร่ามสุข
4 5810101089 นางสาววิภาดา    สุวัฑฒิต
5 5810101313 นายธนัท    นิลกำแหง
6 5810103561 นางสาวเกียรติสุดา    ชัยสุนทร
7 5810103626 นายณัชพล    พิกุลเวชช
8 5810103693 นางสาวผกามาส    แซ่ลิ้ม
9 5810103723 นายยุทธพิชัย    พงษ์ธนาคม
10 5810103766 นางสาววีรยา    ปลื้มพล