วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : อาหารและโภชนาการ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810100015 นายกฤษฎธร    ธำรงพิพัฒน์
2 5810100295 นายธีรพจน์    จันทร์เลิศดี
3 5810101046 นางสาวณิชาภัทร    กราบทอง
4 5810101054 นายตฐกรณ์    แซมสีม่วง
5 5810101062 นางสาวปติมา    จงยิ่งศิริ
6 5810101071 นายยสินทร    อร่ามสุข
7 5810101089 นางสาววิภาดา    สุวัฑฒิต
8 5810101097 นายสุรภัทร    วิเศษนอก
9 5810101267 นางสาวญาดา    ธรรมเนียม
10 5810101313 นายธนัท    นิลกำแหง
11 5810101437 นางสาวมณีนุช    ใจดี
12 5810103553 นายกวีภัทร    ชัยวรรณธรรม
13 5810103561 นางสาวเกียรติสุดา    ชัยสุนทร
14 5810103570 นางสาวขวัญฤทัย    นุ่มอ่อน
15 5810103596 นางสาวชนิตา    ไหวพินิจ
16 5810103600 นายชยกร    ศุภประชากร
17 5810103618 นางสาวชลธิชา    ทิพรังศรี
18 5810103626 นายณัชพล    พิกุลเวชช
19 5810103634 นางสาวณัฐธยาน์    ตระกูลเอี่ยมศิริ
20 5810103642 นางสาวนิรชา    อิ่มอ้วน
21 5810103651 นางสาวปทิตตา    ตะวงษา
22 5810103669 นางสาวปรางอัญญา    สันติสิทธานนท์
23 5810103677 นางสาวปริยากร    คงเจริญ
24 5810103685 นางสาวเปมิกา    บัวสุวรรณ
25 5810103693 นางสาวผกามาส    แซ่ลิ้ม
26 5810103707 นางสาวเพ็ญพิชชา    เกิดใจบุญ
27 5810103723 นายยุทธพิชัย    พงษ์ธนาคม
28 5810103740 นางสาวรัตมณี    พิเชษฐนาวิน
29 5810103758 นางสาววิภาภรณ์    แซ่โง้ว
30 5810103766 นางสาววีรยา    ปลื้มพล
31 5810103782 นางสาวอภิชญา    ชละธาร
32 5810103791 นางสาวอรอนงค์    ผลจิตประเสริฐ
33 5810103804 นายอลงกรณ์    บุญทอง