วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : เกษตรเขตร้อน
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810100066 นางสาวณัฐวรรณ    แก้ววิลัย
2 5810100244 นายศิวกร    กลั่นอนุวงศ์
3 5810100252 นางสาวสุรีย์พร    สาระกูล
4 5810100996 นางสาวจิตรลดา    สายพานวิทยา
5 5810101003 นายฉลองรัฐ    แสนกลาง
6 5810101011 นายนที    มาศงามเมือง
7 5810101020 นายพิชญ์    ยอดแก้ว
8 5810101038 นางสาววรรณภา    สิมมา
9 5810103383 นางสาวกาญจนาภรณ์    สัตถานนท์
10 5810103391 นางสาวณฐมนต์    สุทธเสถียร
11 5810103405 นายณัฐภาส    สร้อยสุวรรณ
12 5810103413 นายณัฐวรรธน์    ศิริเอก
13 5810103430 นางสาวธัญญลักษณ์    บรรเจิดกาญจน์
14 5810103448 นางสาวนาฏลดา    ซาเฮาะ
15 5810103456 นางสาวปวีณ์นุช    ถนอมสิน
16 5810103464 นางสาวปัทมาวรรณ    บุญโญประสิทธิ์
17 5810103472 นางสาวพิชญาภา    ทุมสิทธิ์
18 5810103481 นายยุทธพงษ์    ศรีเมือง
19 5810103499 นายรัชวิทย์    พรไพชยนต์
20 5810103502 นางสาววราภา    โขนัง
21 5810103529 นางสาวอมิตา    เมฆประพันธ์
22 5810103537 นางสาวอัญชญา    สุทธหนิ้ว
23 5810103545 นางสาวอินทนี    ภูมิเทศ
24 5810145019 นายกษกร    อริพ่าย
25 5810145027 นายจารุกิตติ์    สันติวรางกูร
26 5810145035 นายจิรัฏฐ์    โอทยากุล
27 5810145060 นางสาวทาริดา    ดาหลาย
28 5810145086 นายภคฌา    ภัทรนารา
29 5810145094 นางสาวอโณทัย    พยัฆษา
30 5810145108 นายกิตติธัช    สุขัง
31 5810145116 นางสาวจุฑาพร    วิทิพย์รอด
32 5810145124 นางสาวฐิติอาภา    เลี้ยวพรประสาท
33 5810145132 นายทีปกร    กสิกพันธุ์
34 5810145159 นายธิติสรร    อิมะนันทน์
35 5810145183 นางสาวพรชนก    สุวรรณประเสริฐ
36 5810145264 นางสาวอรวี    ศิริ
37 5810145272 นางสาวอรสา    เพ็ญสกุล
38 5810145281 Mr.Reiya    SUZUKI
39 5810145302 นางสาวเชอร์รี่    ภักดิ์ธรรมพร
40 5810145311 นายณัฐนนท์    รงควิลิต
41 5810145337 นายธนพล    แสงศิวะฤทธิ์
42 5810145345 นายธัช    วัฒนสิน
43 5810145361 นางสาวสมิตานัน    กิตติมณฑล
44 5810145370 นางสาวอติกานต์    ศรลัมพ์