วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์เกษตร
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810100023 นายณัชพล    ศรีชื่น
2 5810100031 นายภานุพงศ์    งามระยับ
3 5810100040 นางสาวอารยา    เนียมหอม
4 5810100058 นางสาวภิวรา    ผิวผ่อง
5 5810100104 นางสาวอ้อมเดือน    บุญมี
6 5810100112 นางสาวกัณจนัส    สุขเกษม
7 5810100121 นายจิรภัทร    ประภาโส
8 5810100139 นางสาวณหทัย    อบกลิ่น
9 5810100147 นายณัฐวุฒิ    ชูเดชา
10 5810100163 นางสาวนุชนาฏ    นันทพันธ์
11 5810100180 นายพงษธร    ผลาเกษ
12 5810100198 นายภากร    สมภู
13 5810100201 นางสาวมทินา    จันทร์ทิมา
14 5810100210 นางสาววรวรรณ    นาคปั้น
15 5810100228 นายศิริวัฒน์    สิบแสน
16 5810100236 นายอนุวัฒ    หัษฎงคต
17 5810100406 นายกนกภู    ช่างวิชชุการ
18 5810100431 นางสาวกานต์ติมา    ธีรางกูร
19 5810100449 นายจีรสิน    สิโนทก
20 5810100457 นางสาวจุฑาทิพย์    ถวิลอำพันธ์
21 5810100465 นางสาวจุฑาทิพย์    เป้าทอง
22 5810100473 นางสาวจุฑามาศ    นวรุ่งเรือง
23 5810100481 นายเจษฎากร    คิง
24 5810100503 นางสาวชมพูนิก    พิมพ์แก้ว
25 5810100511 นายชวนันท์    บัณฑิตยารักษ์
26 5810100520 นายชัยพล    จากยางโทน
27 5810100538 นายณัฐกร    ประทีป ณ ถลาง
28 5810100554 นางสาวณัฐนิชา    คำนวน
29 5810100562 นายดรุสัณฑ์    ยิ้มเกตุ
30 5810100571 นางสาวดวงนภา    ปักโคทานัง
31 5810100589 นางสาวดารยา    ดาบน้อยอุ่น
32 5810100601 นายติณห์    ชัยสิริเจริญพันธ์
33 5810100619 นางสาวธนธร    โกศลโชติชโลธร
34 5810100627 นายธนภัทร    สายกู่แก้ว
35 5810100635 นายนครินทร์    ราชมะโรง
36 5810100643 นายนัทธชัย    วรรณทิม
37 5810100651 นางสาวบุญเพ็ญ    เสาวิไล
38 5810100660 นางสาวเบญจมาส    สุดแสวง
39 5810100678 นางสาวเบ็ญญา    เจิมท่า
40 5810100686 นางสาวปณิตตา    ทองเพ็ชร์
41 5810100694 นางสาวปาริฉัตร    เจริญ
42 5810100708 นายพชรพล    ยิ่งเจริญ
43 5810100716 นางสาวพรพิมล    ชัยเขต
44 5810100724 นายพรมงคล    จิระกิตติดุลย์
45 5810100732 นางสาวเจริญรัตน์    นาทะทอง
46 5810100741 นางสาวปณาลี    ชื่นใจชนก
47 5810100759 นายพีรภาส    เทศดนตรี
48 5810100767 นางสาวภัทราภรณ์    พัฒนแหวว
49 5810100775 นางสาวภิดาวรรณ    ศรีมณฑก
50 5810100783 นายรณกร    จีนนะบุตร
51 5810100805 นางสาวลดาทิพย์    พยัคฆ์กานต์
52 5810100813 นางสาววรดา    แสงพรู
53 5810100821 นายวรพล    สอนสุข
54 5810100848 นายวัฒนภูมิ    กันแสง
55 5810100856 นางสาววัทนพร    อินสุพัตรา
56 5810100872 นางสาววิลาวัณย์    วรรลยางกูร
57 5810100881 นายศุภวิชญ์    ศรีใส
58 5810100902 นายสหภาพ    ศรีโท
59 5810100911 นางสาวสุวพิชญ์    ทรงเดชาไกรวุฒิ
60 5810100929 นายเสฏฐนันท์    เริงประเสริฐวิทย์
61 5810100937 นางสาวหนึ่งฤทัย    เกติยะ
62 5810100945 นางสาวอติภา    กิตติวันฤกษ์
63 5810100953 นางสาวอพินยา    หนูแป้น
64 5810100961 นายอภิเดช    นิติธัญญรัตนา
65 5810100970 นายอิทธิพัทธ์    โอภาสเสถียร
66 5810100988 นายเอกชัย    ขวัญบัว
67 5810101674 นางสาวนันทิชา    มารักษา
68 5810101739 นางสาวเมธามินทร์    ศิริพรมนัส
69 5810101771 นางสาวศิรพร    ภูต่างแดน
70 5810101810 นางสาวสุมาริน    มีผล
71 5810101852 นายกนกพล    บุญฤทธิ์
72 5810101861 นางสาวกฤติญาภรณ์    พันธุ์พุ่ม
73 5810101879 นายก้องภพ    ศรียี่สุ่น
74 5810101887 นางสาวกันยารัตน์    พุทโธ
75 5810101909 นางสาวกาญจนา    สร้อยทอง
76 5810101917 นางสาวกาญจนา    โสปัญหริ
77 5810101941 นางสาวขนิษฐา    หงหาชาด
78 5810101950 นางสาวขวัญกมล    ทองสุโชติ
79 5810101976 นายคริษฐ์    ปัจฉิมนันท์
80 5810101984 นางสาวจรรยา    แปลกทิ้ง
81 5810102000 นายจักรกฤษณ์    ศิริวรรัตน์
82 5810102018 นางสาวจิตรมณี    โพธิ์นาง
83 5810102026 นางสาวจิตราภรณ์    บานแย้ม
84 5810102034 นางสาวจินต์จุฑา    อุ่นใจ
85 5810102042 นางสาวจิรภิญญา    สังข์สำราญ
86 5810102051 นางสาวจิราภา    อุบาลี
87 5810102069 นางสาวจุฑาทิพย์    ภาถีร์
88 5810102077 นางสาวจุธาทิพย์    สุคันธิน
89 5810102085 นางสาวจุฬารัตน์    น้อยจาด
90 5810102093 นายเจษฎา    สุวรรณศักดิ์
91 5810102107 นายฉัตรณรงค์    ฤทธิชัย
92 5810102115 นายชนกนันท์    หนูแป้น
93 5810102123 นางสาวชนกานต์    มณี
94 5810102131 นางสาวชนาภา    เดชนารักษ์
95 5810102140 นางสาวชนิภา    บุญมี
96 5810102158 นายเพิ่มภพเธียร    มุขเบญจรงค์
97 5810102166 นางสาวชาลิสา    เลิศหัสดีรัตน์
98 5810102191 นางสาวโชติมา    พิมพ์สมาน
99 5810102204 นางสาวฐานิดา    โปราณานนท์
100 5810102212 นายณชพล    ศิริชัย
101 5810102255 นางสาวณัฐฐินันท์    กล่ำเสน
102 5810102263 นางสาวณัฐธิดา    สังวาลย์วงษ์
103 5810102280 นายณัฐพล    สัมพันธ์สโมสร
104 5810102310 นางสาวณัฐสุดา    ธาราพุตร์
105 5810102328 นายทศพล    ละเอียดดีนันท์
106 5810102361 นางสาวธนิกา    กิตติวันฤกษ์
107 5810102379 นายธวัชชัย    แจ่มโนทัย
108 5810102387 นางสาวธัญญลักษณ์    พูนสวัสดิ์
109 5810102395 นายธีรพล    วงษ์วัฒนาชัย
110 5810102409 นางสาวนภัสสร    จำรูญวงษ์
111 5810102417 นางสาวนัทธมน    สงภักดี
112 5810102425 นางสาวนันทัชพร    ภิรมย์รักษ์
113 5810102433 นายนาธาน    ห้องสีปาน
114 5810102441 นางสาวนิตยา    ป้องศรี
115 5810102450 นายนิติพงศ์    บินฮาซัน
116 5810102468 นางสาวบุญทอง    ชาญ
117 5810102476 นางสาวเบญจมาภรณ์    จันทรเสนา
118 5810102484 นางสาวเบญจมาศ    ศรีพรม
119 5810102492 นางสาวเบญญา    ฉัตรหิรัญย์
120 5810102506 นายปฐมพงศ์    ทรงคะรักษ์
121 5810102514 นางสาวปราณี    บัวทอง
122 5810102522 นางสาวปราถนา    พานิชกุล
123 5810102549 นางสาวปัฐวินันท์    บัวสา
124 5810102557 นางสาวปัณฑารีย์    วิเศษสิงห์
125 5810102565 นางสาวไวชญานีก์    มนัสธรรมกุล
126 5810102573 นางสาวปานชนก    น้อยนาช
127 5810102581 นายปิติกานต์    ไกรราช
128 5810102590 นายปิยังกูร    เรืองมาลัย
129 5810102603 นางสาวพรทวัล    พันธ์บุตร
130 5810102620 นางสาวพรธิดา    รอดสัมฤทธิ์
131 5810102638 นางสาวพรปวีน์    วัดสิงห์
132 5810102646 นางสาวพรพนิต    ปุณณกะศิริกุล
133 5810102654 นางสาวพัชริดา    บุญเกิด
134 5810102662 นายพัฒณ์ศิร    วรกุลดำรงเดช
135 5810102671 นางสาวพัทธวีร์    กิจสงวน
136 5810102689 นายพันธ์เดชะ    ตานีพันธ์
137 5810102697 นายพาสนกรณ์    ดำรงวณิชย์
138 5810102701 นางสาวพิชญธิดา    ลี่แตง
139 5810102727 นางสาวพิมพ์นารา    อ่วมเรืองศรี
140 5810102735 นางสาวพิมลพรรณ    สุจิตรประเสริฐ
141 5810102743 นางสาวพิมลวรรณ    คงทน
142 5810102751 นายพีรณัฐ    กันงา
143 5810102760 นางสาวเพ็ญทิพย์    จงเกษกรรม
144 5810102794 นางสาวมณีนุช    แสงน้ำ
145 5810102808 นางสาวมณีพรรณ    สุดใจ
146 5810102824 นางสาวเมตตา    ฉ่ำชื่นใจ
147 5810102832 นางสาวยุภาพร    สุวรรณพงค์
148 5810102841 นางสาวระวีพร    สุฉันทะบุตร
149 5810102859 นายรัชตะ    ฤทธี
150 5810102867 นางสาวรัตนากร    คงชาตรี
151 5810102875 นางสาวรุ่งลดา    โยยา
152 5810102883 นายวรกร    พนัสอัมพร
153 5810102891 นายวรกานต์    ตั้งปทุม
154 5810102905 นางสาววรรณภา    วงษ์เคน
155 5810102913 นายวัชรพล    อาหะหมัดอามีน
156 5810102921 นางสาววัศยา    จับใจนาย
157 5810102930 นายวาสุกรี    อินตา
158 5810102956 นางสาววิลาสินี    รัตนพันธุ์
159 5810102964 นายวีรัญชัย    แสงสีงาม
160 5810102972 นายศรพล    ศรียา
161 5810102981 นางสาวศรุตา    ณ นคร
162 5810102999 นางสาวศศิตา    เมฆสุข
163 5810103006 นายศักดิ์ชัย    คำกล่อม
164 5810103022 นางสาวศิริยากร    อุดมลาภ
165 5810103031 นางสาวศิริรัตน์    อาจสันเทียะ
166 5810103049 นางสาวศิริลักษณ์    จักดี
167 5810103057 นางสาวศิริลักษณ์    ดวงจำ
168 5810103065 นางสาวสมฤดี    ลือชาพิทักษ์
169 5810103073 นางสาวสรณ์ชนก    ขาวศรี
170 5810103081 นางสาวสรัญญา    เฮงเรืองศิริ
171 5810103090 นางสาวสิริประภา    น้อยหา
172 5810103111 นางสาวสุชัญญา    เด่นเกรียงไกร
173 5810103120 นางสาวสุชาดา    เพชรรอด
174 5810103138 นางสาวสุชีรา    ทองสาดี
175 5810103146 นางสาวสุดาวดี    อบอุ่น
176 5810103162 นางสาวสุพัตรา    จับใจนาย
177 5810103171 นางสาวสุพิชญ์สินี    ศรีกุล
178 5810103189 นางสาวสุภาวดี    วิลิต
179 5810103201 นายสุรนาท    พวังสุข
180 5810103219 นายสุริยา    สวงโท
181 5810103227 นางสาวโสรยา    กรอบแป้น
182 5810103235 นายอชิตพล    ยิ้มพิน
183 5810103251 นายอภินัทธ์    เอี่ยมรักษา
184 5810103260 นายอภิสิทธิ์    ขุนบาล
185 5810103286 นางสาวอรวรรณ    เดชมณี
186 5810103294 นายออมทรัพย์    จันทา
187 5810103308 นางสาวอัจฉราภรณ์    พันธ์ใย
188 5810103324 นายอาทิตย์    เรืองฤทธิ์
189 5810103359 นางสาวอารียา    กัณฑะโรจน์
190 5810103367 นางสาวอุษา    สง่าแสง
191 5810103375 นายเอเซีย    การสมเจตน์
192 5810103855 นางสาวกานดา    เมตตาวิหารี
193 5810103987 นางสาววรรณพงษ์    ชุมพงษ์
194 5810104029 นายศิรชัช    ตั้งไมตรีจิต
195 5810139981 นายภูริพัศวร    พิชญวรรธน์
196 5810139990 นายอัษฎางค์    กล่อมพึ่ง