วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : เคมีการเกษตร
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810100091 นายสิทธินนท์    ทิแดง
2 5810100261 นายจิรพัฒน์    ตันตระชนิดา
3 5810100376 นางสาวกนกรดา    คงทวี
4 5810100384 นายอานันท์    วัชราพฤกษ์
5 5810100392 นางสาวอาภานุช    สุนทรกุล
6 5810101542 นางสาวกรมธรรม์    รุกขพันธุ์
7 5810101577 นายณรงค์ศักดิ์    นรุตม์ชัย
8 5810101585 นางสาวณัฐชาพักตร์    ชูสินวรสกุล
9 5810101593 นางสาวณัฐณิชา    สุริวงค์
10 5810101607 นางสาวณัฐธิดา    สมใจ
11 5810101615 นายณัฐปคัลภ์    ทานะวงศ์
12 5810101623 นางสาวณัฐมน    ชะนะอุดม
13 5810101631 นางสาวธนวรรณ    โภคสมบัติ
14 5810101640 นางสาวธรรมชาติ    ธงประชา
15 5810101691 นางสาวประภัสสร    สันติวิสัฏฐ์
16 5810101704 นางสาวประภัสสรา    สุโพธิ์
17 5810101712 นางสาวประภา    เอี่ยมสุขมงคล
18 5810101721 นางสาวประภาพรรณ    มาลาเชย
19 5810101747 นางสาวรัศมี    ฮกเหลี่ยม
20 5810101755 นางสาวพัชรา    ทองทึก
21 5810101780 นายศุภกร    เย็นเศรณี
22 5810101798 นายสรวิชญ์    ฉัตรแก้ววรกุล
23 5810101801 นางสาวสุนิตรา    จันทร์แดง
24 5810101828 นางสาวอัญชนา    ดลชลา