วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810100082 นางสาวน้ำเพชร    นาเมืองรักษ์
2 5810100279 นางสาวกนกอร    อึ้งอำพร
3 5810100287 นางสาวชมัยพร    ทรัพยะประภา
4 5810100309 นางสาวภิญญดา    สุวรรณภาดล
5 5810100317 นางสาวภิญญาพัชญ์    สหรัตน์มณี
6 5810100325 นางสาววริศรา    หว่างจันทร์
7 5810100333 นางสาวศศิกานต์    ศิริสัมพันธ์
8 5810100341 นางสาวสุทินา    ใหญ่ยิ่ง
9 5810100350 นางสาวสุพัตรา    คำกระสินธ์
10 5810101143 นางสาวกัญภร    มาศชาญสิน
11 5810101178 นายกิตติณัฐฐ์    พรเกื้อกูลทรัพย์
12 5810101186 นางสาวกันย์ณวรัตม์    เกื้อวงศ์
13 5810101208 นางสาวจันทกานต์    พุฒิพงศ์ทรัพย์
14 5810101216 นางสาวจิณห์ปวัน    อึ๊งศรีวงษ์
15 5810101224 นางสาวจุฑามาศ    บุญยรัตน์พันธ์
16 5810101232 นางสาวชญานิศ    รัตนปรีชาชัย
17 5810101241 นางสาวชุติมา    อรุณฤกษ์
18 5810101259 นางสาวชุติสรา    รักหอม
19 5810101275 นางสาวณัฐพัชร    สถิตรัชตสถาพร
20 5810101283 นางสาวณัฐรัตน์    อุษณะอำไพพงษ์
21 5810101291 นางสาวธณัชศมน    จรัสกุลชัย
22 5810101305 นางสาวธนพร    คำพงษ์
23 5810101321 นางสาวธนิศรา    วรรณสว่าง
24 5810101330 นางสาวธัญชนก    ทองจีน
25 5810101348 นางสาวธัญญา    พันธุ์ศรี
26 5810101356 นายนนธวัฒน์    ยอดทอง
27 5810101364 นางสาวนันทกานต์    นพชำนาญ
28 5810101372 นางสาวนิชาภา    เชื้อหยก
29 5810101381 นางสาวนิภาพร    โพดพันธุ์
30 5810101399 นางสาวปภาวรินท์    ชัยศรีกิจ
31 5810101402 นางสาวเปรมยุดา    วงศ์มะภัย
32 5810101429 นางสาวเพียงพลอย    กล้าสกุลวงศ์
33 5810101445 นายรัชพล    แก้ววงค์
34 5810101453 นางสาววรัญญา    ปิ่นวิเศษ
35 5810101461 นางสาววรันธร    ขันติกโร
36 5810101470 นางสาววรุณพร    อโศกพรชัย
37 5810101488 นางสาววิชนีพร    ใจอินทร์
38 5810101496 นางสาวศุลารักษ์    ขุ่มด้วง
39 5810101500 นางสาวสายฝน    นาคอ้าย
40 5810101518 นายสิทธิชัย    ชำนาญเดชากุล
41 5810101526 นางสาวสิริกัญญา    นันทวิริยนนท์
42 5810101534 นางสาวอรไพลิน    วงศ์จรัสมณี
43 5810102719 นางสาวพิญญา    สันตินิรันดร์