การจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560
ขยายเวลาลงทะเบียนยืนยันการทดสอบฯ วันนี้ - อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
TOEIC จัดสอบโดย Center for Professional Assessment (Thailand)
TOEIC ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2561
เนื้อหาการสอบรวม 2 ชั่วโมง (200 ข้อ) ประกอบด้วย
1) Listening จำนวน 100 ข้อ
2) Reading จำนวน 100 ข้อ

KU-EXITE จัดสอบโดย ศูนย์ทดสอบ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KU-EXITE ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
เนื้อหาการสอบรวม 2 ชั่วโมง (100 ข้อ) ประกอบด้วย
1) Listening จำนวน 40 ข้อ
2) Structure & Writing จำนวน 30 ข้อ
3) Reading Comprehension จำนวน 30 ข้อ
## CAMPUS_NAME MAJOR_NAME TOTAL REGIS
1 [B] บางเขน [D01] คณิตศาสตร์
2 [B] บางเขน [D02] เคมี
3 [B] บางเขน [D16] วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
4 [B] บางเขน [D17] เคมีอุตสาหกรรม
5 [B] บางเขน [D20] วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
6 [B] บางเขน [E03] วิศวกรรมเครื่องกล
7 [B] บางเขน [E05] วิศวกรรมไฟฟ้า
8 [B] บางเขน [E06] วิศวกรรมโยธา
9 [B] บางเขน [E08] วิศวกรรมอุตสาหการ
10 [B] บางเขน [E09] วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
11 [B] บางเขน [E10] วิศวกรรมเคมี
12 [B] บางเขน [E11] วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
13 [B] บางเขน [E13] วิศวกรรมการบินและอวกาศ
14 [B] บางเขน [E14] วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
15 [B] บางเขน [E16] วิศวกรรมวัสดุ
16 [B] บางเขน [E17] วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
17 [B] บางเขน [E18] วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
18 [B] บางเขน [E21] วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
19 [B] บางเขน [E22] การจัดการเทคโนโลยีการบิน
20 [B] บางเขน [E23] วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ
21 [B] บางเขน [E26] วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ)
22 [B] บางเขน [E27] วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคภาษาอังกฤษ)
23 [B] บางเขน [E28] วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคภาษาอังกฤษ)
24 [B] บางเขน [F11] พลศึกษา
25 [B] บางเขน [F12] สุขศึกษา
26 [B] บางเขน [F14] คหกรรมศาสตรศึกษา
27 [B] บางเขน [F16] การสอนคณิตศาสตร์
28 [B] บางเขน [F17] การสอนวิทยาศาสตร์
29 [B] บางเขน [F18] ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
30 [B] บางเขน [G01] เศรษฐศาสตร์
31 [B] บางเขน [G02] เศรษฐศาสตร์เกษตร
32 [B] บางเขน [G03] เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
33 [B] บางเขน [G12] เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
34 [B] บางเขน [G21] ธุรกิจการเกษตร
35 [B] บางเขน [I00] ยังไม่สังกัดภาควิชา
36 [B] บางเขน [K01] เทคโนโลยีการบรรจุ
37 [B] บางเขน [K02] เทคโนโลยีชีวภาพ
38 [B] บางเขน [K03] พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
39 [B] บางเขน [K04] วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
40 [B] บางเขน [K05] วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
41 [B] บางเขน [K07] นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
42 [B] บางเขน [L33] ภาษาฝรั่งเศส
43 [B] บางเขน [L34] ภาษาเยอรมัน
44 [B] บางเขน [L71] สื่อสารมวลชน
45 [B] บางเขน [L73] ดนตรีตะวันตก
46 [B] บางเขน [L81] ภาษาไทย
47 [B] บางเขน [L86] การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
48 [B] บางเขน [L87] การท่องเที่ยว
49 [B] บางเขน [L89] นวัตกรรมการท่องเที่ยว
50 [B] บางเขน [N01] การเงิน
51 [B] บางเขน [N02] การจัดการ
52 [B] บางเขน [N03] การจัดการการผลิต
53 [B] บางเขน [N04] การตลาด
54 [B] บางเขน [N05] บัญชี
55 [B] บางเขน [P01] เทคนิคการสัตวแพทย์
56 [B] บางเขน [P02] การพยาบาลสัตว์
57 [B] บางเขน [R01] สถาปัตยกรรมศาสตร์
58 [B] บางเขน [R02] ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
59 [B] บางเขน [T01] วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
60 [I] สถาบันสมทบ [M12] วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
61 [K] กำแพงแสน [F39] เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
62 [K] กำแพงแสน [F73] การจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
63 [K] กำแพงแสน [F74] การจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
64 [K] กำแพงแสน [F75] การจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร 5 ปี)สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
65 [K] กำแพงแสน [F76] การจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร 5 ปี)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
66 [K] กำแพงแสน [I00] ยังไม่สังกัดภาควิชา
67 [K] กำแพงแสน [Q02] ภาษาอังกฤษ
68 [K] กำแพงแสน [Q03] วิทยาการคอมพิวเตอร์
69 [K] กำแพงแสน [Q04] วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
70 [K] กำแพงแสน [Q05] เทคโนโลยีสารสนเทศ
71 [K] กำแพงแสน [Q06] เคมี
72 [K] กำแพงแสน [Q07] ฟิสิกส์
73 [K] กำแพงแสน [Q08] บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
74 [K] กำแพงแสน [Q09] จุลชีววิทยา
75 [K] กำแพงแสน [Q10] การตลาด
76 [K] กำแพงแสน [Q11] คณิตศาสตร์ประยุกต์
77 [K] กำแพงแสน [Q13] การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
78 [K] กำแพงแสน [Q14] การบัญชีบริหาร
79 [K] กำแพงแสน [Q15] รัฐศาสตร์
80 [K] กำแพงแสน [Q16] การท่องเที่ยว
81 [K] กำแพงแสน [Q17] ภาษาตะวันออก
82 [S] ศรีราชา [G01] เศรษฐศาสตร์
83 [S] ศรีราชา [G02] เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
84 [S] ศรีราชา [M01] วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
85 [S] ศรีราชา [M02] วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
86 [S] ศรีราชา [M03] วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)
87 [S] ศรีราชา [M04] การขนส่งทางทะเล
88 [S] ศรีราชา [M05] วิศวกรรมต่อเรือและเครื่อกลเรือ กลุ่มวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง
89 [S] ศรีราชา [R02] การจัดการ
90 [S] ศรีราชา [R03] การตลาด
91 [S] ศรีราชา [R04] ธุรกิจระหว่างประเทศ
92 [S] ศรีราชา [R05] การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
93 [S] ศรีราชา [R07] ธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคพิเศษ)
94 [S] ศรีราชา [R08] การจัดการ (ภาคพิเศษ)
95 [S] ศรีราชา [R10] การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว(ภาคพิเศษ)
96 [S] ศรีราชา [R11] การตลาด (ภาคพิเศษ)
97 [S] ศรีราชา [R12] การบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)
98 [S] ศรีราชา [R13] การบัญชีบริหาร
99 [S] ศรีราชา [R14] การจัดการโลจิสติกส์
100 [S] ศรีราชา [R15] การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)
101 [S] ศรีราชา [R16] การเงินและการลงทุน
102 [S] ศรีราชา [R17] การเงินและการลงทุน
103 [S] ศรีราชา [S01] คณิตศาสตร์ประยุกต์
104 [S] ศรีราชา [S03] เคมี
105 [S] ศรีราชา [S05] วิทยาการคอมพิวเตอร์
106 [S] ศรีราชา [S06] วิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ)
107 [S] ศรีราชา [S08] วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
108 [S] ศรีราชา [S09] เทคโนโลยีสารสนเทศ
109 [S] ศรีราชา [S10] เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
110 [S] ศรีราชา [S11] ฟิสิกส์
111 [S] ศรีราชา [T05] วิศวกรรมโยธา
112 [S] ศรีราชา [T12] วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
113 [S] ศรีราชา [T13] วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
114 [S] ศรีราชา [T14] วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
115 [S] ศรีราชา [T17] วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
116 [S] ศรีราชา [T18] วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ)
รวม 8,160 7,832
## CAMPUS_NAME MAJOR_NAME TOTAL REGIS
1 [B] บางเขน [A08] คหกรรมศาสตร์
2 [B] บางเขน [A13] เคมีการเกษตร
3 [B] บางเขน [A15] วิทยาศาสตร์เกษตร
4 [B] บางเขน [A17] เกษตรเขตร้อน
5 [B] บางเขน [A18] อาหารและโภชนาการ
6 [B] บางเขน [A19] การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
7 [B] บางเขน [B01] การจัดการประมง
8 [B] บางเขน [B02] ชีววิทยาประมง
9 [B] บางเขน [B03] เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
10 [B] บางเขน [B04] ผลิตภัณฑ์ประมง
11 [B] บางเขน [B05] วิทยาศาสตร์ทางทะเล
12 [B] บางเขน [C02] วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
13 [B] บางเขน [C04] วนวัฒนวิทยา
14 [B] บางเขน [C05] วิศวกรรมป่าไม้
15 [B] บางเขน [C07] วนศาสตร์ชุมชน
16 [B] บางเขน [C08] การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
17 [B] บางเขน [C09] อุทยานนันทนาการและการท่องเที่ยว
18 [B] บางเขน [C10] การจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
19 [B] บางเขน [C11] วนศาสตร์ชุมชน - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
20 [B] บางเขน [C12] การจัดการป่าไม้
21 [B] บางเขน [C31] วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
22 [B] บางเขน [C32] เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
23 [B] บางเขน [D03] ชีววิทยา
24 [B] บางเขน [D04] สถิติ
25 [B] บางเขน [D07] ฟิสิกส์
26 [B] บางเขน [D09] จุลชีววิทยา
27 [B] บางเขน [D10] พันธุศาสตร์
28 [B] บางเขน [D11] พฤกษศาสตร์
29 [B] บางเขน [D12] สัตววิทยา
30 [B] บางเขน [D13] ชีวเคมี
31 [B] บางเขน [D14] วิทยาการคอมพิวเตอร์
32 [B] บางเขน [D18] วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
33 [B] บางเขน [D19] วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
34 [B] บางเขน [H01] สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
35 [B] บางเขน [H02] จิตวิทยา
36 [B] บางเขน [H03] รัฐศาสตร์
37 [B] บางเขน [H04] ภูมิศาสตร์
38 [B] บางเขน [H06] นิติศาสตร์
39 [B] บางเขน [H07] ประวัติศาสตร์
40 [B] บางเขน [H08] เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
41 [B] บางเขน [L02] ปรัชญาและศาสนา
42 [B] บางเขน [L32] ภาษาอังกฤษ
43 [B] บางเขน [L35] ภาษาญี่ปุ่น
44 [B] บางเขน [L36] ภาษาจีน
45 [B] บางเขน [L50] วรรณคดี
46 [B] บางเขน [L72] ดนตรีไทย
47 [B] บางเขน [L88] ภาษาตะวันออก
48 [I] สถาบันสมทบ [W00] พยาบาลศาสตร์
49 [K] กำแพงแสน [A26] กีฏวิทยา
50 [K] กำแพงแสน [A27] เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
51 [K] กำแพงแสน [A28] ปฐพีวิทยา
52 [K] กำแพงแสน [A29] พืชไร่นา
53 [K] กำแพงแสน [A31] โรคพืช
54 [K] กำแพงแสน [A32] ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
55 [K] กำแพงแสน [A33] สัตวศาสตร์
56 [K] กำแพงแสน [A34] เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
57 [K] กำแพงแสน [A37] พืชสวน
58 [K] กำแพงแสน [B03] เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
59 [K] กำแพงแสน [E02] วิศวกรรมเกษตร
60 [K] กำแพงแสน [E03] วิศวกรรมเครื่องกล
61 [K] กำแพงแสน [E04] วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
62 [K] กำแพงแสน [E06] วิศวกรรมโยธา
63 [K] กำแพงแสน [E12] วิศวกรรมการอาหาร
64 [K] กำแพงแสน [E24] วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
65 [K] กำแพงแสน [E25] วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
66 [K] กำแพงแสน [S02] วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
รวม 3,675 3,457

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 21180100 ต่อ 8038 , 8043 (อาคารใหม่ อาคารระพีสาคริก)