การจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 (รหัส 57)
ค้นหาเลขที่นั่งสอบ, ห้องสอบสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 21180100 ต่อ 8038 , 8043 (อาคารใหม่ อาคารระพีสาคริก)